Zaposlitve - arhiv

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu ceste 9

samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega vodenje in koordiniranje del pri realizaciji investicijskih projektov in izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij.

29. 12. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, izpolnjevanje evidenc, pridobivanje soglasij.

27. 12. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem obračun osebnih prejemkov zaposlenih in vseh drugih nalog, povezanih z evidencami prejemkov zaposlenih, vračil nadomestil zaposlenim, vodenjem gotovinske blagajne družbe, obdelovanjem knjigovodskih listin za evidentiranje in knjiženje.

11. 12. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega izdelavo projektnih nalog, naročanje, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, pregled dokumentacije, usklajevanje pri pridobivanju mnenj ter sodelovanje v upravnih postopkih.

06. 12. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem pripravo razpisne dokumentacije, nadzor nad gradnjo, spremljavo planov.

20. 11. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem pripravo razpisne dokumentacije, nadzor nad gradnjo, spremljavo planov.

20. 11. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo bo obsegalo evidentiranje računov, urejanje baz podatkov, pripravo analiz.

16. 11. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem naloge s področja inženirske geologije, geotehnologije ali gradbeništva za izvajanje postopkov za realizacijo letnih planov s področja rednega vzdrževanja vgrajenih sistemov za zaščito pred podori vključno z nadzorom nad vzdrževalnimi deli in novogradnjo.

16. 11. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega pregled tehnoloških elaboratov iz področja betonov in opreme, spremljavo izvajanja del s področja betonov, spremljanje kakovosti, izračun finančnih manjvrednosti neustrezno izvedenih del, pripravo programov preiskav za zunanjo kontrolo kakovosti, pripravo razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti, ter vodenje izvajanje zunanje kontrole kakovosti za posamezne odseke.

16. 11. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem opravljanje dela v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal, povezovanje in skrb za usklajeno delovanje vseh letaliških služb, vodenje in nadzorovanje dela službe sprejema in odprave potnikov, pripravljanje poročil in statistike prometa in druga dela po naročilu vodje.

10. 11. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem pregled zahtevkov za dodatna in nepredvidena dela na področju cestne, železniške infrastrukture, komunalnih gradenj ter visokih gradenj, preverjanje projektantskih predračunov, zbiranje in urejanje normativnih in cenovnih baz.

10. 11. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu železnice

opravlja organizacijska in administrativna dela za področje ali organizacijsko enoto ali opravlja strokovne naloge ali sodeluje pri postopkih za področje, organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog pri pripravi projektov na področju železnic, finančna spremljava, pomoč pri pripravi planov, sodelovanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije.

23. 10. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu ceste 9

samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega vodenje in koordiniranje del pri realizaciji investicijskih projektov in izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij.

23. 10. 2023

REŠEVALEC GASILEC na Projektu upravljanja letališča Edvarda Rusjana

opravlja delo reševalno-gasilske službe, izvaja ukrepe preventivnega požarnega varstva, vzdrževanje in upravljanje gasilskih vozil in gasilsko reševalne opreme, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

23. 10. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3 (administrativna dela)

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo bo obsegalo pripravo evidenc spremljave finančne realizacije in terminskih planov, administrativna in organizacijska opravila.

18. 10. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega sodelovanje pri pripravi in izvajanju novih infrastrukturnih projektov na področju nadgradnje železniške infrastrukture, sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije, projektnih nalog za projektiranje, sodelovanje pri pripravi dokumentacije za izvedbo javnih naročil za projektiranje, sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije.

18. 10. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem elektro nadzor nad inštalacijami in napravami v predorih drugega tira Divača-Koper in avtocestah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

18. 10. 2023

VODJA SLUŽBE/1

vodi službo, načrtovanje, organiziranje dela, koordinacija z ostalimi organizacijskimi enotami, izdelava zahtevnejših poročil in analiz, razvoj in poenotenje tehnologije, izdelava predlogov za pripravo in izvajanje delovnega področja službe

11. 10. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem gradbeni nadzor in inženirske storitve na projektih IH DRSV ter ostalih projektih pridobljenih za JN.

29. 09. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega pregled tehnoloških elaboratov iz področja betonov in opreme, spremljavo izvajanja del s področja betonov, spremljanje kakovosti, izračun finančnih manjvrednosti neustrezno izvedenih del, pripravo programov preiskav za zunanjo kontrolo kakovosti, pripravo razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti, ter vodenje izvajanje zunanje kontrole kakovosti za posamezne odseke.

25. 09. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Delo obsega nadzor nad izvajanjem del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, priprava popisov del in razpisne dokumentacije skladno z Zakonom o javnem naročanju.

15. 09. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja organizacijska dela in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje.

Delo nadzornika prometa v CUVP obsega daljinsko spremljanje cestnih naprav, upravljanje naprav, upravljanje prometa in druge naloge v okviru delovanja CUVP.

15. 09. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Delo obsega nadzor nad izvajanjem del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, priprava popisov del in razpisne dokumentacije skladno z Zakonom o javnem naročanju.

15. 09. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, izpolnjevanje evidenc, pridobivanje soglasij.

11. 09. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu Center za upravljanje in vodenje prometa na G+R cestah

opravlja organizacijska dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega delo nadzornika prometa v CUVP (daljinsko spremljanje delovanja cestnih naprav, upravljanje naprav, upravljanje prometa in druge naloge v okviru delovanja CUVP).

06. 09. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu premostitveni objekti

samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, izpolnjevanje evidenc, pridobivanje soglasij.

06. 09. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2 na Projektu stavbe zahodna Slovenija

samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor nad izvedbo del (sanacije, novogradnje) na področju visokih gradenj, izvedbo recenzij, pripravo projektnih nalog, reševanje zahtevkov, pripravo raznih poročil.

05. 09. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu Geotehnika rednega vzdrževanja

opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto, s področja inženirske geodezije za prevzem geodetskih del na področjih državnih cest, avtocest in železnic, kot so: izvajanje klasičnih terenskih meritev, brezkontaktnega zajema prostorskih podatkov z obdelavo podatkov, kontrola zakoličb skladno s projektno dokumentacijo, kontrola in nadzor nad količinami izvedenih del, kontrola in nadzor nad izvedbo del geodetskih izvajalcev, kontrola in nadzor nad geodetskim monitoringom, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture (GJI); izvajanje vseh nalog s področja inženirske geodezije za potrebe nadzora stanja plazov in podorov pri elementarnih dogodkih (izvedba terenskih izmer z obdelavo podatkov, izdelava situacij, profilov izračun količin, volumnov in površin, izvajanje geotehničnega monitoringa visoke natančnosti).

01. 09. 2023

NADZOR/2 na Projektu železnice 2

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini ter spremljava v BIM okolju v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

30. 08. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje samostojnega nadzora pri gradnji železniške infrastrukture, sodelovanje pri pripravljalnih aktivnostih do začetka del - projektiranje, investicijska dokumentacija.

29. 08. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem gradbenega nadzora in inženirskih storitev na projektih IH DRSV ter ostalih projektih pridobljenih za JN.

24. 08. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem opravljanje dela v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal.

24. 08. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem naloge s področja inženirske geologije, geotehnologije ali gradbeništva za izvajanje postopkov za realizacijo letnih planov s področja rednega vzdrževanja vgrajenih sistemov za zaščito pred podori vključno z nadzorom nad vzdrževalnimi deli in novogradnjo.

23. 08. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

23. 08. 2023

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

09. 08. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega: vodenje projektov, sodelovanje, izdelava in koordinacija ter vodenje postopkov za pripravo in sprejem državnih prostorskih aktov za naročnika.

19. 07. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem organiziranje in koordiniranje postopkov, vezanih na pripravo projektne in druge dokumentacije za novogradnje in obnove avtocest, pripravljanje in sodelovanje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodelovanje v postopkih javnih naročil.

19. 07. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega vodenje in koordiniranje del pri realizaciji investicijskih projektov in izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij.

19. 07. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, izpolnjevanje evidenc, pridobivanje soglasij.

19. 07. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega pregled tehnoloških elaboratov iz področja betonov in opreme, spremljavo izvajanja del s področja betonov, spremljanje kakovosti, izračun finančnih manjvrednosti neustrezno izvedenih del, pripravo programov preiskav za zunanjo kontrolo kakovosti, pripravo razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti, ter vodenje izvajanje zunanje kontrole kakovosti za posamezne odseke.

19. 07. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega spremljavo projektov, kot so finančni plani, izdelava planov realizacije in stroškov, priprava podatkov za mesečne situacije, vodenje evidenc o bančnih garancijah, BCP, priprava poročil, izdelava terminskih planov, pomoč pri pripravi analiz, poročil, navodil in drugih dokumentov.

19. 07. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem gradbenega nadzora in inženirskih storitev na projektih IH DRSV ter ostalih projektih pridobljenih za JN.

19. 07. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nadzora nad izvedbo del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, pripravo popisov del in tehničnega dela razpisne dokumentacije za oddajo del po zakonodaji o javnem naročanju.

19. 07. 2023

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem opravljanje gradbenega nadzora in inženirskih storitev na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah in strokovne svetovalne storitve s področja rednega vzdrževanja AC in HC.

19. 07. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijskih enotah in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oziroma v organizacijskih enotah in po naročilu vodje. Delo bo obsegalo pripravo evidenc spremljave finančne realizacije in terminskih planov, administrativna in organizacijska opravila.

03. 07. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo bo obsegalo nadzor strojnih instalacij na projektih cest, železnic in stavb.  

03. 07. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo bo obsegalo nadzor na področju rednega vzdrževanja in varstva državnih cest in pripravo popisov del in razpisne dokumentacije za oddajo del po zakonodaji o javnem naročanju.

03. 07. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo bo obsegalo nadzor strojnih instalacij na projektih cest, železnic in stavb.

03. 07. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem samostojno izvajanje nadzora nad strojnimi deli, pripravo projektne naloge ali zahtev naročnika za strojni del, recenzije in revizije vseh vrst projektnih dokumentacij za strojni del, izvedbo drugih del pri izvedbi projektov (reševanje zahtevkov, poročila …).

23. 06. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izdelavo recenzij, nadzor nad izvedbo projektov (sanacije, novogradnje) na področju visokih gradenj, reševanje zahtevkov, pripravo projektnih nalog.

23. 06. 2023

ZDRAVSTVENI TEHNIK

Opravlja dela nudenja prve pomoči potnikom, skrbi za urejenost ambulante, opravljanje del pri sprejemu in odpravi letal, opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

16. 06. 2023

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

16. 06. 2023

Koordinator prometa

Opravlja dela v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari, povezovanje in skrb za usklajeno delovanje vseh letaliških služb, vodenje in nadzorovanje dela službe sprejema in odprave potnikov, pripravljanje poročil in statistike prometa in druga dela po naročilu vodje.    

06. 06. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/2

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del pri gradnji zahtevnejših objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje samostojnega nadzora pri gradnji železniške infrastrukture, sodelovanje pri pripravljalnih aktivnostih do začetka del – projektiranje, investicijska dokumentacija.

24. 05. 2023

VODJA PROJEKTA/2

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta. Delo obsega vodenje projektne ekipe za izvajanje svetovalnih inženirskih storitev pri načrtovanju in gradnji javne železniške infrastrukture, vključno z nadzorom nad gradnjo, ki zajema:

  • vodenje in koordinacija priprave projektne, tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje soglasij in upravnih dovoljenj,
  • priprava dokumentacije in sodelovanje v postopkih javnega naročanja ter realizacije pogodb zunanjih izvajalcev,
  • koordinacija deležnikov pri gradnji ter usklajevanje tehničnih in organizacijskih rešitev pri odvijanju investicijskih projektov,
  • gradbeni, elektro strojni in tehnološki nadzor ter koordinacija VZD,
  • priprava operativnih planov, poročil in navodil ter vodenje evidenc.

24. 05. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini ter spremljava v BIM okolju v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

18. 05. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/4

Po navodilih vodje organizacijske enote izvaja naloge, na področju na katero je bil razporejen. Delo vključuje skrb za vozila družbe in telefonijo ter naloge v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem premoženja družbe, ter vodenje evidenc s tega področja.

18. 05. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji investicijskih projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. 

15. 05. 2023

NADZOR/2 koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na projektih po pogodbah z naročniki.

10. 05. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega pregled tehnoloških elaboratov iz področja betonov in opreme, spremljavo izvajanja del s področja betonov, spremljanje kakovosti, izračun finančnih manjvrednosti neustrezno izvedenih del, pripravo programov preiskav za zunanjo kontrolo kakovosti, pripravo razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti, ter vodenje izvajanje zunanje kontrole kakovosti za posamezne odseke.

24. 04. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nadzora nad izvedbo del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, pripravo popisov del in tehničnega dela razpisne dokumentacije v zvezi z izvedbo javnih naročil.

24. 04. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega nadzor nad izvajanjem del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, priprava popisov in dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

24. 04. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor strojnih inštalacij na projektih cest, železnic in stavb.

14. 04. 2023

NADZOR/2

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega nadzor strojnih instalacij na projektih cest, železnic in stavb.

14. 04. 2023

NADZOR/1 na Projektu ceste 8

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje gradbenega nadzora nad investicijami v državne ceste.

14. 04. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu priprave projektov

opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za novogradnje in obnove avtocest, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

14. 04. 2023

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje gradbenega nadzora nad investicijami na državnih cestah.

14. 04. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za novogradnje in obnove avtocest, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

14. 04. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega nadzor strojnih instalacij na projektih cest, železnic in stavb.

14. 04. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor strojnih inštalacij na projektih cest, železnic in stavb.

14. 04. 2023

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na območju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

05. 04. 2023

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje gradbenega nadzora nad investicijami v državne ceste.

04. 04. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem vodenje projektov, sodelovanje, izdelava in koordinacija ter vodenje postopkov za pripravo in sprejem državnih prostorskih aktov za naročnike.

30. 03. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nadzora nad izvedbo del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, pripravo popisov del in tehničnega dela razpisne dokumentacije v zvezi z izvedbo javnih naročil.

28. 03. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem pregled zahtevkov za dodatna in nepredvidena dela na področju cestne, železniške infrastrukture, komunalnih gradenj ter visokih gradenj, preverjanje projektantskih predračunov, zbiranje in urejanje normativnih in cenovnih baz.

27. 03. 2023

ZDRAVSTVENI TEHNIK

Opravlja dela nudenja prve pomoči potnikom, skrbi za urejenost ambulante, opravljanje del pri sprejemu in odpravi letal, opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

27. 03. 2023

NAMESTNIK VODJE PROJEKTA/2

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta po nalogu vodje projekta oz. direktorja področja. Delo obsega nadzor nad izvedbo del na območju Republike Slovenije ter izvedbo posameznih nalog, ki so projektno organizirane.

23. 03. 2023

Varnostnik nadzornik na Projektu upravljanja letališča Edvarda Rusjana v Mariboru

opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil in druga dela za organizacijsko enoto.

08. 03. 2023

NADZOR/2 koordinator za varnost in zdravje pri delu na Projektu železnice

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na projektih po pogodbah z naročniki.

08. 03. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji investicijskih projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. 

03. 03. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega elektro nadzor na projektih železnic, cest in stavb.

01. 03. 2023

Varnostnik nadzornik

opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil in druga dela za organizacijsko enoto

01. 03. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote. Delo obsega predvsem sodelovanje pri vodenju postopkov nabave, sodelovanje v komisijah za oddajo del, pripravo razpisne dokumentacije in pripravo pogodbenih dokumentov.

01. 03. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega pregled tehnoloških elaboratov iz področja betonov in opreme, spremljavo izvajanja del s področja betonov, spremljanje kakovosti, izračun finančnih manjvrednosti neustrezno izvedenih del, pripravo programov preiskav za zunanjo kontrolo kakovosti, pripravo razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti, ter vodenje izvajanje zunanje kontrole kakovosti za posamezne odseke.

27. 02. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Delo obsega nadzor nad izvajanjem del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, priprava popisov in dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

27. 02. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oziroma v organizacijski enoti in po naročilu vodje. Zaposlitev obsega delo v voznem parku in vključuje skrb za vozila družbe in telefonijo ter naloge v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem premoženja družbe ter vodenje evidenc s tega področja.

10. 02. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oziroma v organizacijski enoti in po naročilu vodje. Zaposlitev obsega delo v vložišču, in sicer vodenje evidenc poslane in prejete pošte, arhiviranje in kurirska dela.

10. 02. 2023

NADZOR/2 (dve prosti delovni mesti)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

10. 02. 2023

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

09. 02. 2023

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega samostojno organiziranje in koordiniranje vseh postopkov za nadgradnjo in gradnjo novih projektov v fazi izdelave investicijske dokumentacije, projektene dokumentacije, izdelavo razpisne dokumentacije.

25. 01. 2023

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem pripravo projektnih nalog, pripravo razpisne dokumentacije, nadzor nad izvajanjem del na gradbiščih.

23. 01. 2023

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za novogradnje in obnove avtocest, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

18. 01. 2023

NADZOR/2 koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na projektih po pogodbah z naročniki.

18. 01. 2023

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega predvsem pravna opravila v postopkih pridobivanja nepremičnin za gradnjo in dokončno premoženjskopravno urejanje razmerij ter druga pravna opravila s tega področja.

17. 01. 2023