STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu Geotehnika rednega vzdrževanja

01. 09. 2023

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu Geotehnika rednega vzdrževanja
Organizacijska enota: Ljubljana
Opis del in nalog:

opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto, s področja inženirske geodezije za prevzem geodetskih del na področjih državnih cest, avtocest in železnic, kot so: izvajanje klasičnih terenskih meritev, brezkontaktnega zajema prostorskih podatkov z obdelavo podatkov, kontrola zakoličb skladno s projektno dokumentacijo, kontrola in nadzor nad količinami izvedenih del, kontrola in nadzor nad izvedbo del geodetskih izvajalcev, kontrola in nadzor nad geodetskim monitoringom, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture (GJI); izvajanje vseh nalog s področja inženirske geodezije za potrebe nadzora stanja plazov in podorov pri elementarnih dogodkih (izvedba terenskih izmer z obdelavo podatkov, izdelava situacij, profilov izračun količin, volumnov in površin, izvajanje geotehničnega monitoringa visoke natančnosti).

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B smer geodezija.
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov.
Želeno: znanje tujega jezika, izkušnje s področja inženirske geodezije (zakoličbe, izračuni količin, izdelava geodetskih načrtov, meritve stanja plazov in podorov pri elementarnih dogodkih, izvajanje geodetskih meritev visokih natančnosti in analiz ter izračunov za potrebe geotehničnega monitoringa) ter evidentiranja gospodarske javne infrastrukture (GJI). Poznavanje geodetskih in ostalih računalniških programov, potrebnih za obdelavo geodetskih podatkov (npr. GEOS, Leica Infinity, Acad, Briscad, Word, Excel).
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas.
Poskusna doba: 2 meseca.

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 16. 09. 2023 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj