Specializirane storitve

V DRI upravljanje investicij, d. o. o., izdelujemo, vodimo in koordiniramo izdelavo:

 • celotne investicijske dokumentacije
 • študij upravičenosti in ekonomskih presoj
 • analiz stroškov in koristi za infrastrukturne projekte
 • prometnih študij, analiz in napovedi prometnih tokov
 • vrednotenja investicij z ocenami upravičenosti
 • poročil o vplivih na okolje, preliminarnih študij variant (okoljski del)
 • pregledov, recenzij in revizij študijske in projektne dokumentacije
 • smernic, predpisov
 • raziskovalnih nalog in študij
 • strokovnih poročil
 • izvedeniških nasvetov
 • projektov in projektnih rešitev
 • aplikativnih rešitev na področju informacijskih sistemov
 • strateških komunikacijskih načrtov, organiziramo njihovo izvajanje
 • nudimo svetovanje v procesu planiranja za pridobitev finančnih virov oz. pri uvrščanju investicij v plane (proračuni, skladi)