Zgodovina

2016

Decembra 2016 je DRI zaradi prepoznanih sinergijskih učinkov strokovnega in poslovnega sodelovanja, predvsem na področju raziskovalnega dela, tehnološkega razvoja, aplikacij ter izvajanja visoko-zahtevnih strokovnih nalog v gradbeništvu, kupil 100-odstotni poslovni delež družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

2011

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., je nastala aprila 2011 s statusnim preoblikovanjem podjetja DDC svetovanje inženiring, d. o. o., na podlagi odločitve lastnice Republike Slovenije, da zaradi lastnih potreb in interesa ministrstev ustanovi državnega inženirja, ki bo kot notranji izvajalec (in house) za subjekte javnega prava opravljal storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

2002

Decembra 2002 se je Družba za državne ceste, skladno z novimi poslovnimi cilji, preimenovala v DDC svetovanje inženiring, družba za svetovanje in inženiring, d. o. o. Poleg področja cestne infrastrukture, ki je predstavljalo glavnino storitev, se je družba usmerila tudi na področje mejnih prehodov, železniške, vodne in komunalne infrastrukture ter stavb. V tem obdobju se je družba z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v Sloveniji, pričela intenzivno usmerjati tudi na tuje trge. 

1994

Družba za državne ceste, d. o. o., je začela delovati julija 1994 kot pravna naslednica družbenega podjetja Cestni inženiring, ki ga je Vlada RS februarja istega leta z Aktom o preoblikovanju preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Ustanovljena je bila predvsem za strokovno podporo gradnji avtocest, opravljala pa je tudi inženirske in svetovalne storitve pri gospodarjenju s preostalo državno cestno mrežo.

1987

Cestni inženiring, p. o., pravni predhodnik nekdanjega DDC svetovanje inženiring, je bil kot družbeno podjetje ustanovljen maja leta 1987. Sprva je bil, poleg inženirskih opravil, pooblaščen tudi za investitorja gradnje in rekonstrukcije cest in cestnih objektov, kasneje pa je za investitorja, Republiško upravo za ceste, izvajal strokovne storitve.

1968

Prve zasnove inženiringa nizkih gradenj v Sloveniji segajo v leto 1968, ko je nastal, lahko rečemo, prvi investicijski program gradnje avtocest, ki je zajemal vse nove avtocestne smeri, jih ovrednotil, označil, poimenoval in prostorsko utemeljil.