Zaposleni

V družbi se zavedamo, da uspešno poslovanje v vedno bolj konkurenčnem in nenehno spreminjajočem se okolju lahko zagotavljajo le strokovno usposobljeni, ustvarjalni in motivirani zaposleni, pripravljeni na nenehne izzive.

Znanje, veščine, izkušnje in ustvarjalnost zaposlenih soustvarjajo našo konkurenčno prednost in predstavljajo naš razvojni potencial. Strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo predstavljajo skoraj dve tretjini vseh zaposlenih. Med nami je največ gradbenih inženirjev, po številu jim sledijo pravniki in ekonomisti ter strokovnjaki z drugih področij.

Sistematična skrb za njihov kakovosten izbor, osebnostni in strokovni razvoj ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje nam omogoča doseganje postavljenih ciljev, zaposlenim pa  priložnost za uveljavitev znanj in veščin ter večanje usposobljenosti in učinkovitosti.

Zaposleni skozi projekte, ki jih uresničujemo, nenehno prispevamo k razvoju stroke, obenem smo angažirani v številnih dejavnostih izven podjetja, bodisi pri znanstveno-raziskovalnem delu, pripravi strokovnih podlag za zakonodajo, tehničnih specifikacij, standardov, navodil in smernic, razvoju tehnologij in sistemskih rešitev.

Poleg tesnega sodelovanja z univerzama v Ljubljani in Mariboru, še posebej s fakultetama za gradbeništvo obeh univerz, smo aktivno vključeni tudi v delo različnih poslovnih, strokovnih in civilnih združenj, ki si prizadevajo za razvoj stroke.