Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d.o.o. sestavlja šest članov, štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih:


Damir Topolko

Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija RS za infrastrukturo - predsednik

 

Damir Topolko, rojen leta 1966, je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je študij končal na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer ekonomski odnosi s tujino. Diplomiral je na področju mednarodnega finančnega managementa.

Ima 25 let delovnih izkušenj na področjih komerciale, izvoza, gospodarskih in javnih financ ter infrastrukturnih investicij. V gospodarstvu je deloval v letih 1991 do 2009 v podjetjih TAM Gospodarska vozila d.o.o. in Petovia avto d.d. na različnih področjih: vodja izvoza, direktor sektorja za ekonomiko in finance, direktor poslovne enote in direktor podjetja. Leta 2009 nadaljuje kariero v javnem sektorju v takratni Direkciji za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot vodja službe za finančne, pravne in splošne zadeve. Po reorganizaciji železniškega področja je v letu 2012 prevzel vodenje takratnega sektorja za planiranje in vodenje investicij na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Do konca junija 2015, ko je bil s strani Vlade Republike Slovenije imenovan na položaj direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, je na direkciji vodil sektor za železnice.

Je član nadzornega sveta družbe DRI (od 2.12.2014) in njegov predsednik (od 4.12.2014). Prav tako je od leta 2013 član sveta Javne agencije za železniški promet RS.


Ljiljana Herga

Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga, rojena leta 1966 v Ljubljani, je naziv univerzitetna diplomirana inženirka geologije pridobila na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Ljubljani.

Pripravniško pot je pričela leta 1993 na Fakulteti za naravoslovje in se leta 1994, še v času pripravništva, zaposlila na Republiški upravi za ceste, pravni predhodnici Direkcije Republike Slovenije za ceste oz. današnje Direkcije RS za infrastrukturo.

Po uspešno opravljenem pripravništvu s področja geologije je poslovno pot nadaljevala kot strokovna sodelavka v tehničnem sektorju Direkcije Republike Slovenije za ceste in pridobivala dodatna znanja in delovne izkušnje s področja gradbene in prometne stroke. Že na začetku poklicne poti se je opredelila za delo na področju vzdrževanja in prometne varnosti na glavnih in regionalnih cestah. Kot strokovnjakinja s področja vzdrževanja cest deluje tudi na področju mednarodnih odnosov. Od leta 1999 do 2002 je vodila projekt »Razvoj slovenskega modela koncesij za redno vzdrževanje cest«, katerega je financirala Evropska banka za obnovo in razvoj.  Je aktivna članica številnih raziskovalnih programov in delovnih skupin v okviru združenja evropskih direkcij, kjer trenutno predseduje skupini za pripravo evropskih standardov za vzdrževanje cest.

Decembra 2004 je prevzela vodenje sektorja za vzdrževanje, upravljanje, tehnično urejanje prometa in varstvo cest pri Direkciji RS za ceste. Sektor, ki ga je vodila, je takrat pokrival redno vzdrževanje (tako letno kot zimsko), prometno varnost, izdajo dovoljenj za zapore in izredne prevoze, vsa soglasja za posege v varovalni pas in številne druge obveznosti po Zakonu o javnih cestah. Sektor je v takšnem obsegu deloval do leta 2008 oz. 2010, ko sta bila ustanovljena Sektor za upravljanje in prometno- tehnični sektor, v katera so bile prenesene določene naloge.

Ljiljana Herga trenutno vodi sektor za vzdrževanje in varstvo cest na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Funkcijo članice nadzornega sveta družbe opravlja od 2. 12. 2014.


Jaka Klajderič

Ministrstvo za infrastrukturo


Alojzij Boh

Ministrstvo za finance


 

Bojan Gregorič 

predstavnik zaposlenih

Bojan Gregorič, rojen leta 1972 v Ljubljani, je naziv diplomirani ekonomist pridobil na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto.

Družbi za državne ceste d.o.o., pravni predhodnici družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., se je pridružil leta 1994, kjer je do leta 1995 opravljal različne naloge v kadrovski službi.  Od leta 1995 je opravljal različne naloge sodelavca in kasneje kot strokovnega sodelavca v Sektorju za predhodna dela in projektno dokumentacijo za področje avtocest, kjer je sodeloval pri različnih projektih za različne naročnike znotraj in izven sektorja, na ravni cele družbe. V letu 2009 je v družbi prevzel še naloge skrbnika sistema kakovosti in vodenje registra v družbi. Svoje izkušnje je pridobival na različnih področjih kot so administracija, finance, kadri, komerciala, kalkulacije, informatika in nabava.

Od leta 2010 v Sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov, ki pokriva celovito področje prostorskega načrtovanja, ki vključuje področje vodenja projektov za pridobitev prostorske in tehnične dokumentacije za potrebe gradnje infrastrukturnih projektov za različne naročnike, tako na področju cest, kot tudi na področju železniške infrastrukture, opravlja strokovne naloge s področja planiranja in spremljave izvajanja nalog sektorja, finančna spremljava realizacije pogodb za različne naročnike, naloge skrbnika sistema kakovosti in aktivnosti v zvezi z obvladovanjem tveganj v družbi in druge naloge.


Nevenka Žagar Čakš 

predstavnica zaposlenih

Nevenka Žagar Čakš, rojena leta 1959 v Ljubljani, je naziv univerzitetne diplomirane pravnice pridobila na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Svojo poslovno pot je pričela leta 1983 na Slovenskih železnicah, kjer je po zaključku pripravništva opravljala dela samostojnega referenta za pravne posle. Kvalitetne izkušnje na področju delovno pravnih razmerij kot tudi na področju pridobivanja, izbiranja in razvoja kadrov si je pridobila  kot vodja kadrovsko splošne službe in svetovalka člana poslovodnega odbora za področje kadrovanja.

Družbi za državne ceste d.o.o., pravni predhodnici družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., se je pridružila leta 1994, kjer je kot vodja oddelka prevzela vodenje in organiziranje premoženjskopravnega urejanja glavnih in regionalnih cest v okviru katerega so se izvajali postopki odkupa potrebnih nepremičnin za gradnjo državnih cest, mejnih prehodov in drugih infrastrukturnih objektov. Svoje izkušnje je pridobivala predvsem na področju premoženjskega, civilnega, stvarnega in upravnega prava. Na podlagi posebnih pogodb je bila za različne naročnike zadolžena za pravno svetovanje v upravnih postopkih, pripravo pravnih mnenj, sodelovala je pri študiji koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest ter pri harmonizaciji tehničnih navodil in smernic za državne ceste ob upoštevanju standardov EU.

Od leta 2013 v Sektorju za premoženjsko pravne zadeve opravlja dela samostojnega organiziranja in koordiniranja nalog s področja pravnega in geodetskega urejanja nepremičnin za potrebe gradnje infrastrukturnih projektov za različne naročnike.