Zaposlitve - arhiv

NADZOR/2

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega nadzor elektro instalacij in naprav v predoru Karavanke in na avtocestah.

23. 12. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3

samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega nadzor elektro instalacij in naprav v predoru Karavanke in na avtocestah.

23. 12. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega samostojno organiziranje in koordiniranje vseh postopkov za nadgradnjo in gradnjo novih projektov v fazi izdelave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izdelavo razpisne dokumentacije.

15. 12. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem administrativna dela pri organiziranju recenzijskih sestankov ter vodenje evidenc dokumentacije in finančno spremljavo pogodb za recenzije in druge dokumentacije.

15. 12. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem opravljanje dela v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal.

30. 11. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem knjiženje glavne knjige, evidentiranje prejetih računov, priprava plačil družbe, vodenje ustreznih knjigovodskih evidenc, obračun DDV-ja.

24. 11. 2022

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, druga dela za organizacijsko enoto.

21. 11. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

21. 11. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji investicijskih projektov, izdelavi projektnih nalog, nadziranju izdelave projektne dokumentacije, evidencah, pridobivanju soglasij, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. 

11. 11. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Delo obsega nadzor nad izvajanjem del po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest, priprava popisov in dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

11. 11. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega strokovno svetovalne storitve na področju državnega prostorskega načrta za javno železniško infrastrukturo.

26. 10. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Delo obsega pregled cen in priloženih analiz cen v ponudbah in zahtevkih izvajalcev ter pripravo ustreznih poročil; vzpostavitev in vzdrževanje različnih baz cen in baz investicijskih vrednosti; sodelovanje pri določevanju ocenjenih vrednosti novih investicij; recenzije popisov del kot dela projektov; izračune razlik v ceni; priravo analiz, poročil, navodil, evidenc in drugih dokumentov, potrebnih za delo sektorja ter odločitve vodstva; uresničevanje sklepov vodstva; pregled zahtevkov za dodatna in nepredvidena dela, preverjanje projektantskih predračunov, zbiranje in urejanje baz povprečnih cen.

 

26. 10. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 na Projektu ceste 9

samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega vodenje in koordiniranje del pri realizaciji investicijskih projektov in izdelavo projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij.

02. 09. 2022

NADZOR/1

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem opravljanje gradbenega nadzora in inženirskih storitev.

26. 08. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto, organizira in koordinira postopke, vezane na pripravo projektne in druge dokumentacije za obnove AC in HC, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih in finančnih planov ter poročil in sodeluje pri postopkih javnih naročil ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

22. 08. 2022

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, druga dela za organizacijsko enoto.

02. 08. 2022

vodja projekta/2

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog Projekta zagotavljanja enovitega razvoja in izvajanja projektov, ki obsegajo prepoznavanje dobrih praks, spremljanje poslovnih priložnosti, usklajevanje aktivnosti med projekti, priprava predlogov za optimizacijo delovnih procesov, ipd.

20. 07. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega vodenje in koordiniranje ter izdelovanje prometnih študij ter prometno tehnoloških izračunov in elaboratov, sodelovanje pri izdelavi investicijskih dokumentov in različnih vlog za EU sredstva.

15. 07. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3 v Sektorju za pravne zadeve in javna naročila

sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem administrativne naloge v zvezi s postopki oddaje javnih naročil. 

05. 07. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja strokovne naloge na področju priprave projektov in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem sodelovanje pri pripravi novih projektov na železniški progi Jesenice-Sežana (investicijska dokumentacija, projektiranje, razpisi za izvedbo).

27. 06. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

22. 06. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 (dve prosti delovni mesti)

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, izvajanje konzultantskih storitev na področju varstva okolja ter finančno spremljavo projektov.

22. 06. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/1 (dve prosti delovni mesti)

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge za organizacijsko enoto ter sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, izvajanje konzultantskih storitev na področju varstva okolja ter finančno spremljavo projektov.

22. 06. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem načrtovanje, izvajanje notranjerevizijskih pregledov in izdelava notranjerevizijskih poročil ter priprava priporočil za izboljšave na tehničnem področju, spremljanje izvajanja priporočil, sodelovanje z organi družbe in drugimi nadzornimi inštitucijami, druge naloge po  navodilih vodje notranje revizije, ki sodijo v področje dela notranje revizije.

17. 06. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto in dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari, povezovanje in skrb za usklajeno delovanje vseh letaliških služb, vodenje in nadzorovanje dela službe sprejema in odprave potnikov, pripravljanje poročil in statistike prometa.

06. 06. 2022

Samostojni strokovni sodelavec/4

Sodeluje pri vodenju postopkov in organizaciji vzdrževanja letališke opreme, sredstev in instalacij, opravlja dela pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari ter opravlja druga opravila v okviru delovnega področja.

03. 06. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto, kot so: priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za inženirsko geološka in geotehnična dela ter sodelovanje pri izvedbi razpisov, strokovno-tehnični nadzor nad izvedbo gradbenih del s področja sanacij podorov in plazov ter kontrola nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, vzpostavitev celovitega sistema za redno vzdrževanje objektov za zaščito pred skalnimi podori, vzpostavitev geotehničnega monitoringa geotehničnih objektov na območju državnih cest in inženirsko geološke meritve in analize za potrebe projektiranja ukrepov za sanacijo skalnih podorov.

01. 06. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

31. 05. 2022

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, ter druga dela za organizacijsko enoto.

27. 05. 2022

ZDRAVSTVENI TEHNIK

Opravlja dela nudenja prve pomoči potnikom, skrbi za urejenost ambulante, opravljanje del pri sprejemu in odpravi letal, opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

26. 05. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

13. 05. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja javnih naročil v fazi priprave in vodenja projektov na železniški infrastrukturi, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  

13. 05. 2022

NADZOR/3

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 05. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 05. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 05. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 05. 2022

NADZOR/3

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 05. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja strokovne naloge na področju priprave projektov in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

09. 05. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2 – Področje AC, Projekt priprava projektov

opravlja organizacijska in administrativna dela za projekt, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

04. 05. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/1 na Projektu železnice 1

opravlja strokovne naloge na področju priprave in izvedbe železniških projektov in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

04. 05. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad gradnjo premostitvenih objektov na območju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

25. 04. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge za področje ali organizacijsko enoto in sodeluje pri postopkih za področje, organizacijsko enoto in opravlja druge naloge po naročilu vodje. Delo obsega predvsem sodelovanje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja.

15. 04. 2022

NADZOR/2

zvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

13. 04. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3 (2 prosti delovni mesti)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

13. 04. 2022

NOTRANJI REVIZOR (za tehnično področje)

Načrtovanje, izvajanje notranjerevizijskih pregledov in izdelava notranjerevizijskih poročil ter priporočila za izboljšave, spremljanje izvajanja priporočil, sodelovanje z organi družbe in drugimi nadzornimi inštitucijami, druge naloge po  navodilih vodje notranje revizije, ki sodijo v področje dela notranje revizije.

08. 04. 2022

ZDRAVSTVENI TEHNIK

Opravlja dela nudenja prve pomoči potnikom, skrbi za urejenost ambulante, opravljanje del pri sprejemu in odpravi letal, opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

07. 04. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge za organizacijsko enoto ter sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, izvajanje konzultantskih storitev na področju varstva okolja ter finančno spremljavo projektov.

30. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, izvajanje konzultantskih storitev na področju varstva okolja ter finančno spremljavo projektov.

30. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega identificiranje in analize poslovnih priložnosti in deležnikov za izvedbo bodočih projektov, analize kadrovske in tehnične usposobljenosti družbe za izvedbo posameznega projekta in identificiranje, analize obstoječih strategij na različnih področjih infrastrukture ter spremljanje strateških usmeritev na področju infrastrukture na nivoju EU.

24. 03. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

17. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 (dve prosti delovni mesti))

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem izvajanje strokovnih del pri pripravi in izvedbi infrastrukturnih projektov.

17. 03. 2022

NADZOR/2 (dve prosti delovni mesti)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

17. 03. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3 (dve prosti delovni mesti)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

17. 03. 2022

NADZOR/1 (štiri prosta delovna mesta)

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

17. 03. 2022

NADZOR/3 (dve prosti delovni mesti)

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

17. 03. 2022

NADZOR/2 (dve prosti delovni mesti)

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

17. 03. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/3

opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje

17. 03. 2022

Strokovni sodelavec/2

Opravlja strokovne naloge za organizacijsko enoto in dela po naročilu vodje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari, povezovanje in skrb za usklajeno delovanje vseh letaliških služb, vodenje in nadzorovanje dela službe sprejema in odprave potnikov, pripravljanje poročil in statistike prometa.

15. 03. 2022

Samostojni strokovni sodelavec/4

Sodeluje pri vodenju postopkov in organizaciji vzdrževanja letališke opreme, sredstev in instalacij, opravlja dela pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari ter opravlja druga opravila v okviru delovnega področja.

15. 03. 2022

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, ter druga dela za organizacijsko enoto.

15. 03. 2022

STROKOVNI SODELAVEC 1

Opravlja strokovne naloge na področju priprave in izvedbe železniških projektov in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

14. 03. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem administrativna dela, vezana na knjiženje in spremljavo različne dokumentacije.

14. 03. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje.

11. 03. 2022

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 03. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 03. 2022

Reševalec gasilec

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, izvaja ukrepe preventivnega požarnega varstva, vzdrževanje in upravljanje gasilskih vozil in gasilsko reševalne opreme, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela ter zagotavljanje oskrbe letal z gorivi in mazivi in druga dela in naloge po naročilu vodje.

08. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Samostojno organizira in vodi postopke s področja kalkulacij ter priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote.

04. 03. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja strokovne naloge na področju priprave projektov in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

03. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delo obsega identificiranje in analize poslovnih priložnosti in deležnikov za izvedbo bodočih projektov, analize kadrovske in tehnične usposobljenosti družbe za izvedbo posameznega projekta in identificiranje, analize obstoječih strategij na različnih področjih infrastrukture ter spremljanje strateških usmeritev na področju infrastrukture na nivoju EU.

02. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke priprave izvajanja projektov s področja finančne spremljave pogodb, plana in analiz, ki so v obsegu del Sektorja za prostorsko in tehnično pripravo projektov ali po naročilu vodje. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.  

02. 03. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Samostojno organizira in sodeluje pri vodenju recenzijskih sestankov ter recenzijskih pregledov projektne in druge dokumentacije.

25. 02. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 za področje priprave prostorske dokumentacije

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delovne aktivnosti bodo obsegale vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, ter izvajanje konzultantskih storitev na drugih projektih in finančno spremljavo projektov.

16. 02. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 za področje varstva okolja

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Delovne aktivnosti bodo obsegale vodenje projektov, sodelovanje, izdelavo in koordinacijo ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, projektne dokumentacije in vodenje postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov, ter izvajanje konzultantskih storitev na področju varstva okolja in finančno spremljavo projektov.

16. 02. 2022

NADZOR/2

Izvajanje nadzora nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

16. 02. 2022

STROKOVNI SODELAVEC/3

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem vodenje evidenc opravljenega dela DRI trženja storitev in obračuna del do naročnikov.

25. 01. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  

25. 01. 2022

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad gradnjo na državni cestni infrastrukturi, nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

25. 01. 2022

ZDRAVSTVENI TEHNIK

Opravlja dela nudenja prve pomoči potnikom, skrbi za urejenost ambulante, opravljanje del pri sprejemu in odpravi letal, opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

25. 01. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  

21. 01. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem administrativne naloge v zvezi s postopki oddaje javnih naročil na cestni infrastrukturi.

12. 01. 2022

SAMOSTOJNI NADZOR/3 (ŠEST DELOVNIH MEST)

Samostojno izvaja nadzor na področju stavb, nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

12. 01. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 (DVE DELOVNI MESTI)

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote na področju stavb, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

12. 01. 2022

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo obsega predvsem administrativna dela, vezana na knjiženje in spremljavo različne dokumentacije.

07. 01. 2022

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Organizira recenzijske razprave, sodeluje pri razdelitvi dokumentacije recenzentom, posredovanju poročil projektantom, pripravi vabil, zapisnikov, obravnav, potrdil, pripravi zahtevkov za račune-situacije, pripravi srajčk nabava, vodenju evidenc za naročnike in arhiva, sodeluje pri pripravi ponudb in zbiranju referenc za recenzente.

07. 01. 2022

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

07. 01. 2022

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

07. 01. 2022