Zaposlitve - arhiv

NADZOR/2 na projektu Vzdrževanje cest

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja zadolženega za področje.

05. 12. 2018

SAMOSTOJNI NADZOR za področje cest in razvojnih projektov

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju direktorja), zadolženega za področje.

26. 09. 2018

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog za področje tehničnih specifikacij in baz standardnih opisov del za investicije v prometno infrastrukturo, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

25. 09. 2018

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje. Izvajanje komisijskih pregledov izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest.

20. 09. 2018

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote in opravlja dela po naročilu vodje, izvajanje aktivnosti na področju projektne dokumentacije s poudarkom na izdelavi projektnih nalog, strokovnih gradiv in gradnje kolesarskih povezav.

18. 09. 2018

Nadzor/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

13. 09. 2018

Referent/3 (M/Ž)

Opravlja organizacijska in administrativna dela in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje

24. 08. 2018

Samostojni nadzor (M/Ž)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z Gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini, na železniški infrastrukturi, v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu direktorja, zadolženega za področje.

24. 08. 2018

Nadzor/2 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju graditve objektov v RS in v tujini, na področju geotehničnih objektov, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

24. 08. 2018

Samostojni strokovni sodelavec/2 (M/Ž) – 2 prosti delovni mesti

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju priprave strokovnih podlag za državne prostorske načrte v skladu z ZUREP-2, gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju železniške infrastrukture.

24. 08. 2018

Strokovni sodelavec/1 (M/Ž)

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote Sektor za prostorsko in tehnično pripravo projektov, kot so dela priprave strokovnih podlag s področja varstva okolja, okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v okviru priprave prostorskih aktov in projektne dokumentacije, ter pridobivanja upravnih dovoljenj s področja varstva okolja in izvajanja recenzij okoljske dokumentacije.

22. 08. 2018

SAMOSTOJNI NADZOR (M/Ž)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja zadolženega za področje.

14. 08. 2018

NADZOR/2 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja zadolženega za področje.

14. 08. 2018

REFERENT/3 (M/Ž)

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje. Pomoč uporabnikom pri delu in uporabi obstoječe programske opreme, sodelovanje z uporabniki pri definiranju uporabniške specifikacije, analiza, priprava in izvedba poizvedb po različnih podatkovnih bazah, pomoč pri uvajanju novih in spremenjenih orodij, aplikacij, storitev pred uvedbo v uporabo, priprava navodil za uporabo programske opreme, upravljanje s sporočilnimi in dokumentnimi sistemi.

14. 08. 2018

Samostojni strokovni sodelavec/3 (M/Ž) – 2 prosti delovni mesti

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote Sektor za premoženjskopravne zadeve.

03. 08. 2018

Strokovni sodelavec/1 (M/Ž) – 2 prosti delovni mesti

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del. Izvaja dela na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin na področju državnih cest.

01. 08. 2018

Samostojni strokovni sodelavec/2 (M/Ž)

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju priprave strokovnih podlag za državne prostorske načrte v skladu z ZUreP-2, GZ in drugimi predpisi na področju graditve objektov.

01. 08. 2018

Samostojni strokovni sodelavec/2 (M/Ž)

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju izdelave strokovnih podlag, vse na področjih projektov kolesarskih povezav in prometne varnosti. Izvajanje aktivnosti na področju projektne dokumentacije, izdelave strokovnih gradiv in gradnje kolesarskih povezav.

19. 07. 2018

Nadzor/2 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

11. 07. 2018

Nadzor/1 (M/Ž) na Projektu Železnice

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z ZGO in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

20. 06. 2018

Strokovni sodelavec/2 (M/Ž)

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote in opravlja naloge po naročilu vodje, kot so:

  • Analiza prometnih potreb, analiza prometnih razmer, napovedi prometa,
  • Izdelava modelov v okolju PTV Vissum, kontrola in nadzor nad pripravo prometnih modelov, modeliranje prometa v realnem času,
  • Izdelava izračunov na osnovi prometnih količin,
  • Izdelava investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

 

15. 06. 2018

Samostojni strokovni sodelavec/2 (M/Ž)

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju izdelave strokovnih podlag in vodenju postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov ter presoj vplivov na okolje. Izdeluje ali koordinira pripravo prostorske, projektne in tehnične dokumentacije.

12. 06. 2018

Nadzor/2 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju graditve objektov v RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

12. 06. 2018

Nadzor/2 (M/Ž) – 4 prosta delovna mesta

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju graditve objektov na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

Lokacija opravljanja dela: dve delovni mesti v Mariboru, ter po eno v Kopru in v Ljubljani.

12. 06. 2018

SAMOSTOJNI NADZOR

samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z ZGO in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvajanje inženirskih storitev na področju upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest, ter tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah.

10. 05. 2018

STROKOVNI SODELAVEC/1

sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del. Pripravlja predloge za izboljšanje prometne varnosti in sprememb prometne signalizacije, pripravlja strokovna mnenja s področja projektantskih rešitev, izvaja preglede cest s stališča izboljšanja prometne varnosti in druga dela na področju prometne varnosti.

10. 05. 2018

Referent/3

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje

24. 04. 2018

Nadzor/1 (M/Ž)

vozniški izpit in strokovni izpit, obvladovanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela v nadzoru. Zaželeno znanje tujega jezika.

04. 04. 2018

Nadzor/1 (M/Ž) – 7 prostih delovnih mest

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z ZGO in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

04. 04. 2018