Zaposlitve - arhiv

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem izvajanje komisijskih pregledov izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki štejejo za vzdrževalna dela v javno korist.

17. 04. 2024

SAMOSTOJNI NADZOR/3 (DVE PROSTI DELOVNI MESTI)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem gradbeni nadzor in inženirske storitve na projektih IH DRSV ter ostalih projektih pridobljenih za JN.

17. 04. 2024

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor elektro instalacij in naprav v predorih, na avtocestah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

17. 04. 2024

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem sodelovanje pri pripravi in izvajanju (nadzor nad gradnjo) projektov pri nadgradnji železniške infrastrukture (ŽP Nova Gorica, ŽP Jesenice, odsek Jesenice-Bohinjska Bistrica).

17. 04. 2024

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor elektro instalacij in naprav v predorih, na avtocestah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

17. 04. 2024

NADZOR/2 koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbenih projektih in izdelava varnostnih načrtov.

15. 04. 2024

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto. Delo obsega predvsem geodetska opravila v postopkih zemljiškokatastrskega evidentiranja nepremičnin, geodetske storitve, vodenje evidenc, druga opravila s področja katastra nepremičnin in geodezije.

26. 02. 2024

STROKOVNI SODELAVEC/1

Opravlja organizacijska in strokovna dela za področje ali organizacijsko enoto. Delo obsega predvsem koordiniranje izdelave BIM-modela, kontrolo kakovosti BIM-procesa, izdelavo različnih BIM-analiz na projektih, definiranje zahtev BIM-modela v različnih fazah projekta in za različne cilje uporabe BIM-a.

26. 02. 2024

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Po pridobitvi ustreznih licenc bo delo zajemalo predvsem opravljanje nalog s področja oskrbe letal z mazivi in gorivi, redna vzdrževalna dela ter hišniška opravila.

26. 02. 2024

VIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke pri realizaciji projektov, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  Delo obsega predvsem vodenje in koordiniranje del pri realizaciji investicijskih projektov, sodelovanje pri obdobnih, detajlnih pregledih objektov, pri izdelavi analiz nosilnosti objektov, izdelava projektnih nalog, vodenje, koordiniranje in nadziranje izdelave projektne dokumentacije, izpolnjevanje evidenc, pridobivanja soglasij.

14. 02. 2024

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3 na Projektu železnice 1

sodeluje pri postopkih priprave izvajanja del v organizacijski enoti in v zvezi s pripravo in izvajanjem del na projektih oz. v organizacijskih enotah. Delo bo obsegalo pripravo evidenc spremljave finančne realizacije in terminskih planov, administrativna in organizacijska opravila.

22. 01. 2024