NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju gradnje objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

18. 04. 2019

REFERENT/1

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge ali sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto Sektor za investicijsko dokumentacijo in sklade EU, ki obsegajo pripravo izvajanja projektov z vidika ekonomike, izdelovanje investicijske dokumentacije, vlog za EU sklade, CBA študije upravičenosti.

17. 04. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje. Dela in naloge na področju priprave razpisnih dokumentacij in vodenja postopkov naročanja.

16. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja vodarskega inženirstva. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote. Po potrebi vodi nadzor.

11. 04. 2019

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 04. 2019

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Priprava poročil, razpisov, navodil, evidenc in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov. Priprava strokovnih mnenj in predlogov s področja varnosti v cestnem prometu. 

11. 04. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

11. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje. Izvajanje konzultantskih storitev, vodenje obdobnih pregledov za premostitvene objekte, izdelovanje projektnih nalog, pridobivanje projektne dokumentacije za premostitvene objekte na državnih cestah.

10. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira, koordinira postopke vezane na pridobitev projektne in druge dokumentacije ter dovoljenj za gradnjo, vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog povezanih z vodenjem investicij, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih planov, poročil, vlog, analiz in drugih strokovnih dokumentov.

08. 03. 2019

VODJA PROJEKTA/2

načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog Projekta 3 razvojna os sever

06. 03. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del, kot so: priprava analiz prometnih potreb, prometnih razmer, napovedi prometa, izdelava modelov v okolju PTV Vissum, kontrola in nadzor nad pripravo prometnih modelov, modeliranje prometa v realnem času, izdelava izračunov na osnovi prometnih količin, izdelava investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

04. 03. 2019