30. 07. 2015

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, pri kateri je DRI sodeloval kot glavni snovalec.

Gre za strateški dokument, v katerem so določeni prihodnji ukrepi na področju cestnega, železniškega, letalskega in pomorskega prometa, vključno z javnim potniškim prometom oz. ukrepi za zagotovitev trajnostne mobilnosti. Strategija tako vključuje 29 ukrepov za železnice, 37 za ceste, 22 za javni potniški promet oz. trajnostno mobilnost, 14 za vodni promet (morske in celinske plovne poti) in 6 ukrepov za letalstvo.

Pri snovanju strategije smo sledili dvema glavnima ciljema – pripraviti strokovne podlage za operativno črpanje evropskih sredstev in izbor ustreznih prioritet ter obenem izdelati strateški dokument, ki nakazuje tudi dolgoročnejšo razvojno vizijo.

Osnovno vodilo pri nastajanju dokumenta je bilo upoštevanje realnih potreb, torej vzdržnega razvoja prometne infrastrukture. S strategijo smo tako prešli iz tradicionalno objektnega pristopa (kaj lahko zgradimo) k problemskemu pristopu (kako lahko na čim bolj učinkovit, vzdržen in trajnosten način odpravimo težave in s tem pripomoremo k razvoju gospodarstva in družbeni sprejemljivosti prometa).

Sprejetju strategije, v okviru katere je bilo sprejeto tudi okoljsko poročilo, sledi priprava operativnega načrta, ki bo določil podrobnejše aktivnosti, finančne vire, nosilce in terminski plan izvajanja ukrepov.

Nazaj