23. 11. 2017

DRI  je v skupnem nastopu s partnerjema Projekt d.d. Nova Gorica in LUZ d.d. z Mestno občino Ljubljana ter občinama Medvode in Vodice podpisal pogodbo za nadzor 1. in 2. dela projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki obsegata nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, izgradnjo povezovalnega kanala C0 v mestni občini Ljubljana ter izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

V okviru prvega dela projekta bo v občini Medvode na novo zgrajenih 22 km odpadnih kanalov in črpališči odpadne vode, v občini Vodice pa 9,1 km. V mestni občini Ljubljana bo zgrajen povezovalni kanal C0 v skupni dolžini 12,1 km in zadrževalni bazen. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih približno 3.600 prebivalcev medvoške in 1.100 prebivalcev vodiške občine, z izgradnjo povezovalnega kanala C0 pa se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

Drugi del projekta predstavlja gradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (CČNL), ki zajema povečanje njene zmogljivosti na 555.000 PE in nadgradnjo obstoječe naprave s terciarno stopnjo čiščenja, v okviru katere bodo iz odpadne vode odstranjene tudi dušikove in fosforjeve spojine. Predvideno je tudi povečanje kapacitete linije blata in posodobitev obstoječe linije blata s sodobnim tehnološkim procesom za obdelavo blata. Vgrajena bo najmodernejša oprema in napredni tehnološki procesi, ki bodo omogočili nižje stroške obratovanja. Povečana količina proizvedenega bioplina bo nadomestila uporabo zemeljskega plina in omogočala višjo stopnjo energetske samozadostnosti.

V okviru projekta, ki bo financiran iz kohezijskih, državnih in občinskih sredstev,  bo na odvajanje in čiščenje odpadnih vod na novo priključenih približno 22.000 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo do leta 2020 povečala na 98 %. Urejeno in nadzorovano odvajanje odpadnih voda bo prispevalo k varovanju kakovostnega stanja podzemnih voda.

Nazaj