31. 01. 2012

Ljubljana, 31. januar 2012 - V DRI upravljanje investicij (v nadaljevanju DRI) smo močno začudeni nad sporočilom, ki ga je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb 30. januarja 2012 objavila na svoji spletni strani in z njim seznanila medije. Agencija je na tak način že večkrat objavila različne informacije in mnenja glede DRI, pri čemer smo menili, da so izjave in objave v okviru njenih pristojnosti in jih nismo komentirali. Glede na to, da so v včerajšnji objavi, ki se nanaša na pismo posredovano Finančno-projektnemu svetu in pristojnim nadzornim državnim organom, navedena neresnična dejstva in netočnosti, smo dolžni reagirati na navedbe v sporočilu.

Agencija je v svojem sporočilu izpostavila številne očitke glede poslovanja družbe in gospodarnega ravnanja poslovodstva. Prav tako navaja, da družba upravlja z izjemno visokimi proračunskimi sredstvi, da je nad družbo pomanjkljiv nadzor, zato naj bi se zagotovil boljši in transparenten nadzor nad njenim poslovanjem. Sporočilo veže na opravljen pregled poslovanja družbe ter v zvezi s tem posredovano zahtevano dokumentacijo. Omenjene navedbe so bodisi v celoti netočne bodisi tako pavšalne, da smo v smislu objektivnega obveščanja javnosti dolžni podati sledeča pojasnila glede statusa, pristojnosti in delovanja družbe DRI:

1. Upravljanje družbe z visokimi proračunskimi sredstvi

DRI je gospodarska družba, ki ne upravlja z nobenimi proračunskimi sredstvi. Princip opravljanja storitev na področju javne železniške infrastrukture, ki jih družba izvaja za Ministrstvo za promet (MzP) je sledeč:

  • Kot investitor/naročnik vedno nastopa Republika Slovenija, v njenem imenu MzP;
  • Vsi viri oziroma celoten finančni inženiring za izvedbo investicije poteka preko državnega proračuna. Odredbodajalec za plačila je MzP;
  • Javna naročila za izvedbo vseh aktivnosti vodi MzP kot naročnik, po postopku Zakona o javnem naročanju;
  • DRI opravlja po sklenjeni pogodbi strokovno svetovalne storitve;
  • Pogodba med MzP in DRI je bila sklenjena na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, pogodbena vrednost je bila določena po cenah za tovrstne storitve na trgu - analizo tržnih cen je izdelala neodvisna mednarodna revizijska družba KPMG;
  • DRI iz naslova opravljanja storitev po sklenjeni pogodbi prejema plačila po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naročnik - z javnimi financami torej DRI ne upravlja.

DRI torej ne opravlja nalog investitorja, temveč glede na poznavanje procesov, izkušnje ter resurse pri vodenju investicij za državo opravlja strokovno svetovalne storitve, in sicer kot notranji izvajalec – torej izvajalec, ki mu javni naročniki lahko neposredno oddajo izvajanje aktivnosti/sklenejo pogodbo, za katere bi sicer morali izvesti postopek javnega naročila. Družba je iz tega naslova v letu 2011 ustvarila 672.668 EUR prihodkov oz. nekaj manj kot 3,5 % celotnih prihodkov družbe, ustvarjenih v letu 2011.

2. Nad družbo je pomanjkljiv nadzor nad poslovanjem

DRI upravljanje investicij je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, ki posluje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Z družbo upravlja edini družbenik in tudi samostojno odloča o vprašanjih, ki v skladu z zakonom in Aktom o ustanovitvi zadevajo upravljanje družbe. Skladno s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah družbeniki odločajo tudi o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij. Ker družba nima nadzornega sveta, nadzor nad poslovanjem opravlja družbenik, kateremu mora generalni direktor na njegovo zahtevo nemudoma posredovati informacije o poslovanju družbe oziroma mu dovoliti vpogled v katerokoli listino, ki se nanaša na poslovanje družbe. Poleg tega ima družba tudi Finančno-projektni svet, ki je pristojen za spremljanje in obravnavo finančnih in strokovnih vprašanj, povezanih s poslovanjem družbe.

Glede na vse navedeno, trditve, da je nadzor nad družbo pomanjkljiv, ne držijo, saj bi lahko – in tudi dejansko je – nadzor lahko izvajal družbenik ter je v zvezi s tem tudi pooblaščen in zadolžen, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti ukrepa. Po našem mnenju tovrstno obveščanje javnosti brez seznanitve odgovorne osebe družbe o morebitno ugotovljenih nepravilnostih nikakor ne sodi med dobre prakse korporativnega upravljanja. Pričakovati bi bilo, da bi v primeru ugotovljenih kakršnihkoli nepravilnosti družbenik zahteval dodatne informacije in tako razjasnil dejansko stanje. Navedeno sporočilo nas še zlasti čudi, ker družba sprejema vsa priporočila glede korporativnega upravljanja družb v lasti Republike Slovenije, ki ji jih posreduje AUKN kot zakoniti upravljalec družbe. Med drugim družba tudi redno kvartalno poroča AUKN o vseh pomembnih dogodkih, ki se nanašajo na poslovanje družbe. Družba posluje transparentno, zlasti pa gospodarno, saj je kljub znižanju prihodkov in zmanjšanju investicij na področju države v letu 2011 uspela zagotoviti sorazmerno znižanje odhodkov poslovanja in s tem pozitiven rezultat.

3. Širitev poslovodstva na tri člane

Z omenjeno predlagano širitvijo poslovodstva je bil generalni direktor seznanjen na sestanku na Agenciji, kjer so bile predstavljene tudi predlagane dopolnitve Akta o ustanovitvi DRI. Navedena širitev nikakor ne prispeva k okrepitvi nadzora nad družbo, saj nadzor vršijo družbenik in drugi organi. Pri tem poudarjamo, da mora družba kot »in-house« izvajalec zagotavljati gospodarno poslovanje, saj mora kljub statusu »in-house« zagotoviti opravljanje storitev po cenah, ki so enake ali nižje od cen za primerljive storitve na trgu.

Agencija v zaključku svojega sporočila navaja, da bo v konkretni zadevi ukrepala skladno z vsemi svojimi pristojnostmi ter tako izvedla vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov družbe, premoženja države in drugih deležnikov. V luči navedenega – predvsem zaščiti interesov družbe - nas tovrstne objave še toliko bolj presenečajo, saj glede na to, da vsebujejo netočnosti in neresnična dejstva o družbi, prispevajo zgolj h krnjenju njenega ugleda, kar najbrž ni v interesu lastnika. 

 

Tina Bučić, univ.dipl.kom.
Odnosi z javnostmi
DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

Nazaj