27. 12. 2023

V skupini DRI, ki jo sestavljata družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., in Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o., je bila 21. 12. 2023 zaposlenim izplačana letna nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja v višini 2.000,00 EUR bruto na zaposlenega. Odločitev temelji na realizaciji plana v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 ter oceni poslovanja in doseganja poslovnega rezultata do konca poslovnega leta.

Letna nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja se v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih denarnih prejemkih, ki velja v posamezni družbi, izplača zaposlenim sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu 2023 ter upoštevaje kriterije prisotnosti na delu, kot so opredeljeni v navedenem pravilniku.

Višino letne nagrade iz naslova uspešnosti poslovanja s sklepom določi poslovodstvo posamezne družbe. Višina izplačila je določena upoštevaje, da ne presega zneska določenega v 12. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini, ki določa da plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, ter upoštevaje tudi Poslovno-finančna načrta družbe za leto 2023, v katerih je bil to izplačilo načrtovano v višini 2.000,00 EUR v DRI, v GI ZRMK pa v višini 1.800,00 EUR. 

Skupni znesek izplačane poslovne uspešnosti za leto 2023 zanaša v družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., 950.091,67 EUR bruto, v družbi Gradbeni inštitut ZRMK d. o .o. pa 85.227,43 EUR bruto.

Nazaj