27. 12. 2022

V skupini DRI, ki jo sestavljata družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., in Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o., je bila 22. 12. 2022 zaposlenim izplačana letna nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja v višini 1.800,00 EUR bruto na zaposlenega. Odločitev temelji na realizaciji plana v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 ter oceni poslovanja in doseganja poslovnega rezultata do konca poslovnega leta.

Letna nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja se v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih denarnih prejemkih, ki velja v posamezni družbi, izplača zaposlenim sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu 2022 ter upoštevaje kriterije prisotnosti na delu, kot so opredeljeni v navedenem pravilniku.

Višino letne nagrade iz naslova uspešnosti poslovanja s sklepom določi poslovodstvo posamezne družbe. Višina izplačila je določena upoštevaje, da ne presega zneska določenega v 12. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini, ki določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih dvanajst mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje, ter upoštevaje tudi Poslovno-finančna načrta družbe za leto 2022, v katerih je bil to izplačilo načrtovano v višini 100 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Ne glede na to sta poslovodstvi obeh družb odločili, da se letna nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja izplača v višini 1.800,00 EUR bruto na zaposlenega.

Skupni znesek izplačane poslovne uspešnosti za leto 2022 zanaša v družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., 856.781,25 EUR bruto, v družbi Gradbeni inštitut ZRMK d. o .o. pa 72.300,00 EUR bruto.

Nazaj