30. 06. 2016

DRI upravljanje investicij, d.o.o. bo za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije izvajal svetovalne storitve na področju implementacije koridorjev jedrnega omrežja.

V okviru naročila bo DRI pripravil strokovne podlage za delovne programe in sprotne dopolnitve delovnih programov ter sodeloval v TEN-T odborih, forumih in delovnih skupinah.

Izvedel bo tudi analizo stanja izpolnjevanja TEN-T standardov ter predlog potrebnih projektov oz. aktivnosti za dosego le-teh glede na predvidena kapacitetna ozka grla v prihodnje oz. predloge za uveljavljanje možnih izjem, kot to določa uredba TEN-T.

Predvideno je sprotno dopolnjevanje strokovnih podlag za pripravo delovnih programov ter usklajevanja z deležniki o vrsti, vsebini in obsegu predvidenih projektov vse do leta 2030.

Predmet naročila je tudi priprava predloga dveh projektnih nalog za pripravo in izvedbo  ankete o prometnih navadah prebivalcev Slovenije, vključno z analizo rezultatov ter za novelacijo oz. dopolnitev nacionalnega prometnega modela z zadnjimi razpoložljivimi podatki.

DRI bo prav tako izvedel izračun prometnih obremenitev za leto 2015 in 2030 s poudarkom na jedrnih koridorjih, ki potekata skozi Slovenijo – Baltsko-jadranskem in Sredozemskem, upoštevajoč potrebne projekte na jedrnem omrežju, ki zadostijo TEN-T standardom.

Nazaj