13. 12. 2012

V okviru sklopa Trajnostni razvoj slovenske prometne infrastrukture je prispevek Sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti ter tehnična regulativa pri izgradnji prometnih infrastrukturnih objektov predstavil Slovenko Henigman. Članek obravnava dosedanji sistem zagotavljanja kontrole kakovosti na področju cest ter možnost vzpostavitve sistema za celotno področje infrastrukture, predvsem železnic, kjer se pričakuje večja investicijska dejavnost.

V tematskem sklopu Prometna varnost je prispevek »Predvidljive ceste« kot ključ do boljše prometne varnosti predstavil Aleš Bricelj. S soavtorjem Urošem Brumcem sta obdelala koncept »predvidljivih cest«, katerega bistvo je usklajenost ceste in obcestnega prostora ter prometne ureditve, izražene s prometno signalizacijo.

Mag. Marko Lutman je v okviru sklopa Upravljanje in vzdrževanje cestnega omrežja predstavil prispevek Možnost uporabe programske opreme dTIMS_CT za gospodarjenje s premostitvenimi objekti, pripravljen v soavtorstvu z Julijano Jamnik.

Kot avtorji in soavtori so na kongresu aktivno sodelovali tudi mag. Nina Verzolak Hrabar, Suzana Svetličič in Egon Herman.

Dvodnevni strokovni dogodek je ponudil številne znanstvene in strokovne prispevke, skozi katere so avtorji predstavili in obravnavali aktualne teme in problematike, povezane z načrtovanjem, gradnjo in razvojem prometne infrastrukture.

Nazaj