29. 08. 2013

V ponedeljek, 26.8., je bila z občino Železniki sklenjena pogodba za Strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Projekt Občina Železniki – posodobitev in razširitev čistilne naprave Železniki«.

Dela bodo obsegala porušitev obstoječe čistilne naprave Železniki ter izgradnjo nove za 4.500 polucijskih enot. DRI bo pri izvedbi sodeloval kot vodilni partner skupaj z Institutom za ekološki inženiring.

V sredo, 26. 8. sta v Škofji Loki člana poslovodstva, g. Saša Kovačič, generalni direktor in g. Tadej Veber, podpisala pogodbo za Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE - OBČINA ŠKOFJA LOKA«.

Pogodbeni obseg del zajema nadzor in inženirske storitve pri izgradnji in posodobitvi vodovoda v dolžini 18.907 m. DRI nastopa kot vodilni partner skupaj z Projektom Nova Gorica.

Nazaj