Strokovni sodelavec/2 v organizacijski enoti Sektor za ITS in ESN

Opis del in nalog: Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov in opravlja druga dela v okviru del organizacijske enote.

Zahtevano: obvladovanje zahtevnejšega dela z računalnikom (napredno urejanje besedil, delo s preglednicami, delo s podatkovnimi zbirkami in predstavitvami), organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov;

Zaželeno: znanje tujega jezika, vozniški izpit.

Izobrazba: najmanj višješolska strokovna izobrazba (6/1) elektro smeri.

Trajanje zaposlitve: določen čas do 30. 4. 2018

Delovne izkušnje: 1 leto

Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 27. 2. 2018 na naslov DRI upravljanje investicij, d.o.o., Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.


Referent/1 v organizacijski enoti Projekt Integralni javni potniški promet (področje izvajanja kontrol)

Opis del in nalog: Opravlja strokovne naloge in sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto in opravlja naloge, kot so:

 • vzpostavitev in zajemanje dejanskih podatkov o prihodkih po linijah in sklopih linij in po vrstah virov financiranja (ločeno posebni linijski prevoz in redni linijski prevoz),
 • zajemanje števila potnikov po linijah in sklopih linij, kot podlaga za odločanje o ukinjanju oz. povečanju frekvence obstoječih linij in uvajanje novih v okviru standarda dostopnosti,
 • vzpostavitev in izvajanje ekonomskih analiz koncesionarjev (analize voznega parka po vrsti vozil glede na kapacitete, po starosti vozil, po namenu ali gre za javni prevoz, posebni linijski prevoz, občasni prevoz ali mešani prevoz, angažiranost vozila po linijah, analiza po obsegu opravljenih kilometrov analiza po vrednosti vozil in analiza po stroških vzdrževanja vozil),
 • izvajanje analiz števila opravljenih ur voznikov po vrstah prevoza, analiza stroškov (po naravnih vrstah stroškov (material, storitve, plače, amortizacija) in po funkcionalnosti),
 • izvajanje ostalih kontrol pri izvajanju GJS JPP skladno z določili koncesijske pogodbe,
 • analiziranje parametrov koncesijskega modela pri določitvi stroškovne cene izvajanja GJS JPP,
 • izvajanje analiz dobičkonosnosti koncesionarjev – določitev ključev za razporejanje splošnih stroškov na različne programe ter analize kakovosti izvajanja storitve – pritožbe, točnost, varnost, udobnost, čistost,
 • nadzor nad izvajanjem GJS javni potniški promet in finančnim poslovanjem prevoznikov,
 • predlaganje sprememb in pobud glede na opravljene analize.

Zahtevano: obvladovanje zahtevnejšega dela z računalnikom (napredno urejanje besedil, delo s preglednicami, delo s podatkovnimi zbirkami in predstavitvami), natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov;

Zaželeno: znanje tujega jezika;

Izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba (6/2) naravoslovne, tehnične, družboslovne ali ekonomske smeri. Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo ekonomske smeri;

Trajanje zaposlitve: določen čas 24 mesecev

Delovne izkušnje:  /

Poskusna doba: 2 meseca

Prednost bodo imeli kandidat s poznavanjem kvantitativnih raziskovalnih metod in analitičnimi sposobnostmi. 

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 26. 2. 2018 na naslov DRI upravljanje investicij, d.o.o., Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.


Referent/2 v organizacijski enoti Projekt Integralni javni potniški promet (področje subvencij)

Opis del in nalog: Opravlja strokovne naloge in sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto in opravlja naloge, kot so:

 • pomoč v procesu izvajanja in nadzora nad dodeljevanjem pravic subvencioniranih vozovnic,
 • vodenje evidence subvencioniranih vozovnic in izdajanje odločb o subvencioniranih vozovnicah,
 • vodenje in ažuriranje evidenc imetnikov terminskih in subvencioniranih vozovnic ter vozovnic s posebnim statusom uporabnika,
 • priprava podlag za odločanje o pravici do več subvencioniranih vozovnic in za odločanje o posebnih pravicah potnikov ter pritožbah potnikov,
 • komuniciranje s prevozniki in uporabniki subvencioniranih vozovnic
 • priprava analiz in poročil s področja subvencioniranih prevozov,
 • priprava predlogov strokovnih podlag in predlogov predpisov s področja subvencioniranja,
 • pomoč izvajalcem in uporabnikom,
 • pomoč pri izvajanju kontrol subvencioniranih vozovnic,
 • pomoč pri pripravi mesečnih obračunov višine nadomestil prevoznikom,
 • pomoč pri delu klicnega centra glede reševanja zahtevnejših vprašanj in reklamacij pri uporabi subvencioniranih vozovnic.

Zahtevano: obvladovanje zahtevnejšega dela z računalnikom (napredno urejanje besedil, delo s preglednicami, delo s podatkovnimi zbirkami in predstavitvami), natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov;

Zaželeno: znanje tujega jezika;

Izobrazba: najmanj višješolska izobrazba (6/1) naravoslovne, tehnične, družboslovne ali ekonomske smeri. Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo ekonomske smeri;

Trajanje zaposlitve: določen čas 24 mesecev

Delovne izkušnje: /

Poskusna doba: 2 meseca

Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem določb s področja subvencij šolskih prevozov in področja informacij javnega značaja.

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 26. 2. 2018 na naslov DRI upravljanje investicij, d.o.o., Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.